Bijzondere voorwaarden van 7PLUS

Bijzondere voorwaarden van 7PLUS

Bijzondere voorwaarden van 7PLUS
Onze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten vanaf 1 juli 2018 en vormen een integraal onderdeel van het contract. Ze zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie, de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, reizen met gerelateerde reisvoordelen en reisdiensten en waar nodig, de contractuele voorwaarden van de aanbieders van reisdiensten.

Bijzondere voorwaarden voor de reizen van 7PLUS Touroperator voor de pakketreizen als reisorganisator.

Pakketreizen

1. AANBIEDINGEN
A/ Al onze aanbiedingen, programma's, reisroutes en rondreizen worden te goeder trouw en volgens de gegevens die beschikbaar waren ten tijde van uw reservatie opgemaakt. Kaarten, foto's en afbeeldingen zijn slechts ter illustratie.
B/ De reiziger aanvaardt dat 7PLUS wijzigingen kan doorvoeren in de precontractuele informatie en/of het contract.
C/ Alle informatie die via de telefoon of andere ondersteuning wordt gegeven, is steeds afhankelijk van beschikbaarheid.
D/ 7PLUS Touroperator behoudt zich het recht om materiële vergissingen in de contractuele informatie en / of in het contract te corrigeren.
E/ De geldigheid van onze brochures / site aanbiedingen is gerelateerd aan de geldigheidsdatum die specifiek is voor elke brochure en de vermelde periode. Dit, onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van onze bevestiging.
Voor 'à la carte'-aanbiedingen is de geldigheid gekoppeld aan de datum die in de aanbieding wordt vermeld.

2. INFORMATIE DOOR DE REIZIGER
A/ De reiziger is verplicht om, op het moment van de reservatie, 7PLUS Touroperator te informeren over alle noodzakelijke informatie die betrekking hebben op de reis, zoals bijvoorbeeld:
de vereiste informatie voor het verkrijgen van een visum, de exacte leeftijd van de kinderen op het moment van vertrek van de reis, fysieke gezondheid, specifieke eetgewoonten,…
B/ De reiziger heeft de verplichting om zichzelf te informeren over de bestemmingen. Voorbeeld: klimatologische omstandigheden, lokale gebruiken, valuta, dieet ,… C/ Het reiscontract gaat in op het moment van bevestiging van de reis door 7Plus Touroperator.

3. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
A/ In de prijs van een reis vermeld in de brochure zijn steeds de diensten inbegrepen zoals vermeld in het programma. Je wordt doorverwezen naar onze website ww.7plus.be waar duidelijk vermeld staat wat ‘inbegrepen’, ‘niet inbegrepen’ is en wat de ‘te verwachten kosten’ zijn. Bij onze "à-la-carte" aanbiedingen wordt steeds duidelijk vermeld wat er 'inbegrepen' en wat 'niet inbegrepen' is in de reis. B/ De prijs van de reis kan worden aangepast en herzien in overeenstemming met art.5 van de Algemene Voorwaarden van de commissie voor geschillen over reizen voor pakketreizen. C/ 7PLUS Touroperator behoudt zich het recht om het programma en de prijs aan te passen in geval van duidelijke vergissingen.
D/ Onze prijzen, vanaf 01/01/22, worden berekend op basis van de wisselkoersen gekend op het zelfde datum.

4. BETALING VAN REISBEDRAG
A/ De reiziger betaald op het moment van boeking een voorschot, zoals wordt vermeld in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden van de commissie voor geschillen over reiskosten voor pakketreizen. Het voorschot bedraagt 30% van de totale reissom, met een minimum van 300 €. In geval van onmiddellijke uitgifte van vliegtickets, kan dit voorschot worden verhoogd met de totale prijs van vliegtickets. 7PLUS Touroperator behoudt zich het recht om op verzoek van de leverancier een extra aanbetaling te vragen, deze wordt in het contract vermeldt (bijvoorbeeld voor sommige cruises).
B/ De reiziger betaald het saldo van de reis 35 dagen voor de vertrekdatum. C/ In geval van late boeking (minder dan 45 dagen voor vertrek) moet het totale bedrag van de reis onmiddellijk worden betaald. D/ In geval van niet-naleving van de betalingstermijnen behoudt 7PLUS Touroperator zich het recht om het contract te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen aan de reiziger.

5. WIJZIGINGEN VAN HET CONTRACT DOOR DE REIZIGER
Volgens artikel 8 van de algemene voorwaarden van het reispakket voor het reispakket, heeft de reiziger het recht om zijn reis vóór vertrek te wijzigen. Deze wijzigingen moeten schriftelijk overgemaakt worden aan 7PLUS Touroperator. 7PLUS Touroperator geeft deze door aan de leverancier. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger.
Na de schriftelijke goedkeuring van de reiziger zal 7PLUS Touroperator trachten de wijzigingen door te voeren.

6. WIJZIGING VAN HET CONTRACT DOOR DE ORGANISATOR
Volgens art. 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden van de commissie voor geschillen betreffende reizen voor pakketreizen, behoudt 7PLUS Touroperator zich het recht om kleine wijzigingen aan te brengen aan het reiscontract, door de reiziger op een duurzame manier te informeren (bijvoorbeeld door e- mails).

7. BEËINDIGING DOOR DE REIZIGER
A/ De reiziger kan het contract te allen tijde opzeggen mits betaling van een opzeg-vergoeding als volgt bepaald:
- tot 90 dagen* voor vertrek: 10% van de reissom
- tot 45 dagen* voor vertrek: 30% van de reissom
- tot 30 dagen* voor vertrek: 50% van de reissom
- tot 08 dagen* voor vertrek: 75% van de reissom
- tot 7 dagen* tot vertrekdatum of no-show: 100% van de reissom
*= kalenderdagen
Annuleringskosten van de luchtvaartmaatschappij (annuleringskosten) worden, na uitgifte van de tickets, nooit terugbetaald.
Opzegvergoedingen moeten de prijs van vliegtickets (100%) + het vergoedingspercentage voor de rest van de reis dekken.
B/ De annulering van het contract moet steeds schriftelijk overgemaakt worden aan 7PLUS Touroperator tijdens de werkdagen en uiterlijk 30min vóór de sluiting van de kantoren.

8. OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR
A/ 7PLUS Touroperator behoudt zich het recht om groepsreizen, waarbij het minimumaantal deelnemers niet is bereikt, uiterlijk 25 dagen vóór de vertrekdatum, te annuleren.
B/ 7PLUS Touroperator behoudt zich het recht om de reis te wijzigen in het geval dat externe factoren, buiten onze wil, plaatsvinden en dit in het belang van de reiziger.

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
7PLUS Touroperator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de reis. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximum 3 keer de reissom, behalve voor lichamelijk letsel.

10. GESCHILLEN
A/ Tijdens de reis: de reiziger is verplicht de plaatselijke agent op de hoogte te stellen van zijn vertraging. Elke klacht of probleem dient onmiddellijk worden gemeld aan de gids, het hotel of de lokale agent. Noodnummers staan altijd op reisdocumenten. Bij schriftelijke melding van een klacht dient steeds een kopie te worden gestuurd naar info@7plus.be.
B/ Na de reis: Indien de reiziger ondanks bovenstaande toch nog een klacht wil indienen, kan dit binnen de 30 kalenderdagen na het einde van de reis. Deze klacht moet schriftelijk worden gestuurd naar de doorverkoper (het reiskantoor) met 7PLUS in kopie (per mail: info@7plus.beof per post: Excelsiorlaan 28, 1930 Zaventem).
C/ In geval van geschillen is enkel de geschillencommissie of de rechtbank van Brussel bevoegd.

11. ALGEMENE INFORMATIE OVER REISFORMALITEITEN
De reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitsdocumenten. Het is zijn verantwoordelijkheid om de geldigheid en naleving van zijn reisdocumenten te verzekeren. Voor de niet-Belgische reiziger is er een verplichting om contact op te nemen met zijn ambassade of een andere diplomatieke instantie.

12. VLUCHTEN
Indien de reiziger vluchten via 7PLUS Touroperator heeft gereserveerd: A/ De gecommuniceerde vluchturen zijn steeds onder voorbehoud van wijziging. De reiziger moet zich op tijd aanmelden aan de incheckbalie: ten minste 2 uur voor vertrek voor Europese vluchten en 3 uur voor andere vluchten. De reiziger is verantwoordelijk voor het meenemen van de nodige reisdocumenten. B/ In geval van verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger zelf een verklaring afleggen op de luchthaven van aankomst aan de lost and found balie. Elk reiziger mag een bagage meenemen volgens de reglementering van de luchtvaartmaatschappij. Naam en adres dienen vermeld te worden op een label. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor verlies of schade aan uw bagage. Wij raden u een bagageverzekering af te sluiten!

13. GEZONDHEID
De reiziger is verplicht zich te informeren betreffende de gezondheidsformaliteiten en moet ook verklaren dat hij geschikt is om de gekozen reis te maken.

14. INSOLVENTIEBETALING
7PLUS Touroperator is volgens de wettelijke voorwaarden verzekerd tegen financieel onvermogen door MS AMLIN INSURANCES S.E. - Koning Albert II Boulevard, 37 tot 1030 Brussel.

15. GDPR
7PLUS Touroperator houdt zich aan wettelijke verplichtingen op het gebied van privacywetgeving (GDPR).

16. VERZEKERING CIVIELE EN PROFESSIONELE AANSPRAKELIJKHEID
7PLUS Touroperator is verzekerd voor burgerlijke- en beroepsaansprakelijkheid.

17. REISVERZEKERING
De reizen aangeboden door 7PLUS Touroperator zijn steeds exclusief verzekeringen. 7plus Touroperator raadt de reiziger een reisverzekering aan (niet inbegrepen in onze prijzen).